Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski nad inwestycją Inwestor Zastępczy

 • Pełnienie nadzoru technicznego, inwestorskiego nad budową we wszystkich branżach budowlanych wg Prawa Budowlanego:
 1. budowlanej,
 2. elektrycznej,
 3. sanitarnej,
 4. drogowej,
 • Nadzór nad realizacją projektu technicznego /w tym wykonawczego/ i nadzorem  autorskim
 • Przygotowanie dokumentów i uzgodnień z urzędami administracji państwowej, które obowiązany jest wykonać Inwestor
 • Doradztwo w zakresie możliwości obniżenia kosztów realizacji inwestycji
 • Zapewnienie w niezbędnym zakresie obecności nadzoru na budowie
 • Kontrola standardów i jakości zawartych w projekcie
 • Kontrola realizacji wytycznych Zleceniodawcy i Inwestora
 • Kontrola realizacji umów Zamawiającego z Wykonawcą
 • Przekazanie placu budowy Wykonawcy
 • Udział w naradach koordynacyjnych z Wykonawcami i Inwestorem
 • Odbiory częściowe i końcowe robót i całego obiektu
 • Kontrola zgodności realizowanego tempa robót zgodnie z harmonogramem
 • Kontrola zgodności standardu i jakości robót z założeniami umowy i projektu technicznego
 • Zatwierdzenie lub opiniowanie do realizacji faktur częściowych i końcowych, zgodnie ze stanem faktycznym i warunkami umowy, przedstawianych przez  Generalnego Wykonawcę i innych wykonawców lub dostawców
 • Zlecanie w imieniu Inwestora potrzebnych ekspertyz i ewentualnych innych opracowań
 • Organizacja współpracy między Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą inwestycji
 • Odbiór obiektu lub jego części zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego
 • Kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów od Generalnego Wykonawcy,
 • innych wykonawców i dostawców, koniecznych do zakończenia inwestycji
 • Rozliczenie finansowe inwestycji
 • Doprowadzenie obiektu do stanu prawnego, który umożliwi wydanie przez organ
  administracji państwowej „Pozwolenia na użytkowanie obiektu”