Analizy techniczne

 • opinie o stanie technicznym budynków i budowli,
 • opinie i analizy projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych, montażowych, technologicznych i organizacji,
 • opinie i analizy kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych,
 • analizy techniczne i kosztorysowe,
 • ekspertyzy techniczne konstrukcji budynków i budowli,
 • ekspertyzy kosztorysowe,
 • instrukcje eksploatacji obiektów (IEO)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
 • harmonogramy rzeczowe,
 • harmonogramy finansowe,
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe,
 • ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach (SSTWiOR),
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (PLAN BOIZ),